witamy na naszej stronie :-)

Aktualności    Działalność    Władze Stowarzyszenia    Statut    Sprawozdania    Galeria    Kontakt

Dołącz do nas


Pogoda na dziś dla:


Przydatne linki

Gminny Ośrodek Kultury
w Babimoście


Miasto Rocka


Babimost


Region Kozła


Urząd Marszałkowski


STATUT


Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1

Stowarzyszenie o nazwie LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ zwane dalej ”Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym zrzeszeniem ludzi skupionych wokół wspólnie postawionych celów.

§2

Stowarzyszenie może występować również pod tą samą nazwą pisaną w innej formie.

§3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem miasta i gminy Babimost oraz województwa lubuskiego.

§4

Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Babimost.

§5

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§6

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.

§7

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:

§8

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§9

Stowarzyszenie może należeć lub zrzeszać się do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§10

Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§11

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

§12

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

 

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i ich realizacja.

 

§13

Głównymi celami, które postawiło przed sobą Stowarzyszenie jest prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz:

§14

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez wspieranie, dotowanie lub organizację:

 

Rozdział III
Zasady funkcjonowania podział kompetencji i podejmowania decyzji

 

§15

Stowarzyszenie działa w oparciu o poniższą strukturę:

§16

Władzami Stowarzyszenia są:

§17

Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na podstawie decyzji oraz uchwał podejmowanych przez:

§18

Walne Zgromadzenie Członków posiada poniżej określone kompetencje i drogą uchwały może podjąć decyzje w następujących sprawach:

§19

Walne Zgromadzenie Delegatów posiada poniżej określone kompetencje i drogą uchwały może podjąć decyzje w następujących sprawach:

§20

Zarząd Stowarzyszenia posiada poniżej określone kompetencje i drogą uchwały może podjąć decyzję w następujących sprawach:

§21

Komisja Rewizyjna posiada poniżej określone kompetencje i drogą uchwały może podjąć decyzję w następujących sprawach :

§22

Uchwały wszystkich Władz Stowarzyszenia podejmowane (wiążące) są zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków, za wyjątkiem uchwały dotyczącej zmiany statutu i wyboru (odwołania) członków Władz Stowarzyszenia (Delegatów, Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej) oraz rozwiązania Stowarzyszenia.

§23

Uchwała dotycząca zmiany statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia podejmowana (wiążąca) jest większością ¾ głosów przy obecności ¾ uprawnionych do głosowania.

§24

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§25

Uchwała dotycząca wyboru (odwołania) Członków Stowarzyszenia i członków Władz Stowarzyszenia podejmowana (wiążąca) jest większością ¾ głosów przy obecności ¾ uprawnionych do głosowania.

§26

Przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd Stowarzyszenia, w przypadku równego rozłożenia głosów o podjęciu uchwały decyduje głos Prezesa Stowarzyszenia.

§27

Przy podejmowaniu decyzji przez Komisję Rewizyjną, w przypadku równego rozłożenia głosów o podjęciu decyzji (uchwały) decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§28

Uprawnionymi do głosowania w ramach podjęcia uchwał są Członkowie Stowarzyszenia zgodnie z przepisami określonymi w niniejszym statucie.

 

Rozdział IV
Członkowie Stowarzyszenia

 

§29

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, przy czym osoba prawna może być jedynie Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia.

§30

Stowarzyszenie posiada Członków:

§31

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie i opłaci składkę członkowską.

§32

Członkiem Zwyczajnym staje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§33

Członkiem Wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§34

Członkiem Wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§35

Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§36

Członkowie Honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 Członków Stowarzyszenia.

§37

Członkowie Zwyczajni mają prawo:

§38

Członkowie Zwyczajni mają obowiązek:

§39

Członek Wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał Władz Stowarzyszenia.

§40

Członkowie Wspierający i Honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak być głosem doradczym w statutowych Władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§41

Członkowie Honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§42

Utrata członkostwa może nastąpić na skutek:

§43

Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków (Walnego Zgromadzenia Delegatów) w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

§44

Odwołanie w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków (Walnym Zgromadzeniu Delegatów), a jego uchwała jest ostateczna.

 

Rozdział V
Władze Stowarzyszenia.

 

§45

Władzami Stowarzyszenia są:

§46

Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

§47

W przypadku gdy liczba Członków Stowarzyszenia osiągnie liczbę 100, Walne Zgromadzenie Członków zastąpione zostanie przez Walne Zgromadzenie Delegatów przy podejmowaniu decyzji określonych w §19.

§48

Kadencja wszystkich wybieralnych Władz Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się podczas Walnego Zgromadzenia Członków, w głosowaniu jawnym, większością ¾ głosów przy obecności ¾ uprawnionych do głosowania.

§49

Członkowie wybrani do Władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić przez kolejne kadencje.

§50

Członkami Władz Stowarzyszenia mogą być tylko Członkowie Stowarzyszenia.

§51

W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą brać udział:

§52

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§53

Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane jest nie rzadziej niż raz na pięć lat przez Zarząd Stowarzyszenia.

§54

Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie i jest zwoływane:

§55

Jeżeli podczas Walnego Zgromadzenia Członków (w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym) nie ma wymaganego kworum do podjęcia stosownych uchwał, zwołuje je się wówczas po raz kolejny, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od daty poprzednio wyznaczonej.

§56

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinno zostać zwołane przed upływem miesiąca od daty złożenia wniosku o jego zwołanie.

§57

Informacje dotyczące terminu i miejsce obrad Walnego Zgromadzenia Członków (w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym), Zarząd Stowarzyszenia podaje do wiadomości wszystkich Członków co najmniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Członków.

§58

W Walnym Zgromadzeniu Delegatów mogą brać udział wybrani (podczas Walnego Zgromadzenia Członków) Delegaci:

§59

Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§60

Walne Zgromadzenie Delegatów zwyczajne jest zwoływane jest nie rzadziej niż raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia.

§61

Walne Zgromadzenie Delegatów nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie i jest zwoływane:

§62

Jeżeli podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów (w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym) nie ma wymaganego kworum do podjęcia stosownych uchwał, zwołuje je się wówczas po raz kolejny, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od daty poprzednio wyznaczonej.

§63

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinno zostać zwołane przed upływem miesiąca od daty złożenia wniosku o jego zwołanie.

§64

Informacje dotyczące terminu i miejsce obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów (w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym), Zarząd Stowarzyszenia podaje do wiadomości wszystkich Delegatów co najmniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Delegatów.

§65

Zarząd Stowarzyszenia jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.

§66

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 7 osób w tym Prezesa, Wiceprezesa(-ów) oraz Sekretarza i Skarbnika.

§67

Prezesa, Wiceprezesa(-ów) oraz Sekretarza i Skarbnika, Zarząd Stowarzyszenia wybiera spośród swoich członków na pierwszym po wyborach posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia.

§68

Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.

§69

Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwołuje Prezes Stowarzyszenia.

§70

Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

§71

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej, niezależnym od Zarządu Stowarzyszenia i innych Władz Stowarzyszenia.

§72

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza, którzy powołani zostają na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

§73

Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby, które:

§74

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości określonej w odrębnych przepisach.

§75

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.

§76

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący.

§77

Komisja Rewizyjna gdy zachodzi taka potrzeba składa wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków (Walnego Zgromadzenia Delegatów) oraz zebrania Zarządu Stowarzyszenia.

§78

Członek Władz Stowarzyszenia (Delegat, członek Zarządu Stowarzyszenia lub członek Komisji Rewizyjnej) może zrezygnować z pełnienia swojej funkcji ze względów osobistych, powiadamiając pisemnie o tym fakcie Zarząd Stowarzyszenia.

§79

Członka Władz Stowarzyszenia (Delegata, członka Zarządu Stowarzyszenia lub członka Komisji Rewizyjnej) można odwołać z zajmowanej funkcji w przypadku nierealizowania celów statutowych Stowarzyszenia.

§80

W razie gdy skład Władz Stowarzyszenia (Delegatów, członków Zarządu Stowarzyszenia lub członków Komisji Rewizyjnej) ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.

§81

W trybie kooptacji można powołać nie więcej niż połowę składu danego organu Stowarzyszenia (Delegatów, członków Zarządu Stowarzyszenia, członków Komisji Rewizyjnej).

§82

W razie gdy skład Władz Stowarzyszenia (Delegatów, członków Zarządu Stowarzyszenia lub członków Komisji Rewizyjnej) ulegnie zmniejszeniu (zmianie) w czasie trwania kadencji powyżej połowy członków danego organu Stowarzyszenia, następuje skrócenie kadencji działalności danego organu Stowarzyszenia i jego nowe wybory.

 

Rozdział VI
Reprezentowanie Stowarzyszenia

 

§83

Stowarzyszenie reprezentowane jest na zewnątrz przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

§84

Stowarzyszenie może być reprezentowane na zewnątrz przez Członka (Członków) Stowarzyszenia nie będącym Prezesem Stowarzyszenia, tylko w przypadku podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały dotyczącej tej kwestii.

§85

Uchwała dotycząca reprezentowania Stowarzyszenia przez Członka Stowarzyszenia nie będącego Prezesem Zarządu Stowarzyszenia powinna określać:

 

Rozdział VII
Finanse i majątek Stowarzyszenia

 

§86

Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

§87

Majątek Stowarzyszenia (w tym dochody z prowadzonej działalności gospodarczej) może być przeznaczony tylko i wyłącznie na realizację celów statutowych.

§88

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§89

Zabronione jest:

§90

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§91

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych i finansowych wymagane jest podjęcie uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia, przy czym uchwałę tą musi podpisać co najmniej trzech członków Zarządu Stowarzyszenia działających łącznie, przy czym jednym z nich musi być Prezes lub Wiceprezes Stowarzyszenia.

§92

Sprawozdanie finansowe podpisywane jest przez Prezesa Stowarzyszenia i osobę wykonującą to sprawozdanie, przy czym roczne sprawozdanie finansowe musi być zatwierdzone i podpisane przez wszystkich Członków Zarządu Stowarzyszenia